Verkoopsvoorwaarden

Offertes

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle verkopen aan de hierna vermelde voorwaarden onderworpen. Elke koper wordt geacht deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Elke prijsopgave, schriftelijk, mondeling of email doorgegeven, is vrijblijvend.

Bestellingen

Enkel een door ons bevestigde order kan ons geldig verbinden. Daar elk order een afzonderlijk overeenkomst uitmaakt, is de betwisting over een bepaald order zonder invloed op een ander order.

Leveringstermijnen

Schriftelijke bepaling van de leveringstermijn is informatief. Vertraging die de drie maanden niet overschrijden, kan niet als reden tot verbreking van het order ingeroepen worden.

Vervoer en plaats van de levering

Behoudens andersluidende bepaling heeft de levering van de koopwaar in onze magazijnen te 9400 Okegem plaats. De goederen worden vervoerd op risico van de vervoerder. De goederen worden vervoerd door ons of door derden op rekening van de koper, tenzij anders vermeld. Ongevallen of schade teweeggebracht door het leveren van de koopwaar aan de koper of aan derden is op verantwoording en op kosten van de vervoerder.

Klachten

De aanvaarding van de koopwaar gebeurt op het moment van afhaling of levering. De koper kan tot 14 dagen na ontvangst van de koopwaar een klacht melden, daarna is elke klacht laattijdig en zal zij niet meer in overweging worden genomen. Klachten kunnen gemeld worden via email of het klachten formulier.

Garantie

Op alle consumptiegoederen voor privé gebruik 2 jaar wettelijke garantie vanaf leveringsdatum. Voor commercieel gebruik(btw nr, vereniging of vrij beroep) fabrieksgarantie 1jaar. Gebreken kunnen doorgegeven worden per email of garantie formulier.

Modellen, publiciteit

Wij behouden ons het recht voor aan de modellen kleine wijzigingen qua afmetingen, vorm, kleur en constructie door te voeren. Alle publiciteit met betrekking tot onze modellen waar prijzen en afmetingen bij vermeld zijn, dient voorafgaandelijk aan ons voorgelegd te worden. Alle publiciteit met onze modellen blijven onze eigendom.

Prijzen

Prijzen vermeld op webshop zijn ter inlichting en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden door muntschommelingen, loonsverhoging en allerlei oorzaken. Alle prijzen zijn inclusief BTW indien niet anders vermeld.

Betalingen

De goederen zijn betaalbaar online op webshop of per overschrijvingen. De betalingen geschieden bij het bestellen van de goederen, behalve andersluidende bepalingen. Een verzuimrente van 15%’s jaars is verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur. Bovendien wordt bij wijze van strafbeding het bedrag dat daags na de vervaldag van de factuur onbetaald is gebleven van rechtswege verhoogd met 20% als schadevergoeding met een minimum van € 40,00. Averij of verlies van de levering koopwaar kunnen niet worden ingeroepen om de betaling, te verminderen of te vertragen.

Overmacht

Alle gevallen van overmacht, storm, ongevallen, oorlog, algemene of gedeeltelijke staking, lock-out, gebrek aan vervoermateriaal, volledige of gedeeltelijke brand van de fabriek, machine- of werktuigbreuk ontslaan ons van elke verantwoordelijkheid.

Annulering order

Bij het niet naleven van de verplichtingen van de koper of als we enige vorm van digitale fraude vast stellen, zal het order geannuleerd worden. Het reeds betaalde bedrag zal gedeeltelijk terug gestort worden binnen een termijn van 14 dagen. Koper kan alleen annuleren via het herroeppingsrecht(indien toepasselijk).

Geschillen, bevoegdheid

Voor alle geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Aalst en Dendermonde bevoegd.

Eigendomsoverdracht

De geleverde koopwaar wordt pas eigendom van de koper na volledige betaling inclusief kosten en intresten. Voor de volledige betaling mag de koper de goederen niet in pand geven, noch als waarborg of zekerheidsstelling in de ruimste zin het woord gebruiken.

Promoties

Acties of promoties met of zonder beperking van datum of periode kunnen wij ten allen tijden stopzetten of opschorten. Uitputting van de voorraad, einde serie of wegvallen van leveranciers brengt automatisch een einde aan de actie. Eindereeks modellen, solden modellen met lichte beschadigingen vallen niet onder de gewone garantie voorwaarden, waardoor wij van alle gevolgen afstappen.

Andere verkoopsvoorwaarden

Indien anders vermeld bij een verkoop, dan geleden de voorwaarden vermeld op het document.

Disclaimer

Op de webshop meubelengies.be gelden de algemene voorwaarden, terug te vinden onder disclaimer.